ताजा अपडेट

कार्यक्रम तालिका
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
5:20 pm - 6:00 pm माईतीको सन्देश
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
6:30 pm - 7:00 pm साथिसंग मनका कुरा
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
7:15 pm - 8:00 pm हाम्रो आवाज
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm साझा सवाल
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am चलचित्र गित
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm वहकिने मन
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
02:00 am - 03:00 am चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:05 pm - 10:00 pm श्रुति सँबेग
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
02:00 am - 03:00 am चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm बुलबुल
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
02:00 am - 03:00 am चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm सुन्नेलाई सुनको माला
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm थाहा अपडेट
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm श्रुति सँबेग
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
समय कार्यक्रमको नाम
00:00 am - 02:00 am बस्तीका सुसेली पुन : प्रशारण
02:00 am - 03:00 am पुराना चलचित्र गित
02:00 am - 03:00 am चलचित्र गित
03:00 am - 04:00 am पुराना आधुनिक गित
04:00 am - 05:00 am पुराना लोक गित
05:00 am - 06:00 am धार्मीक कार्यक्रम
06:00 am - 06:30 am कायाकैरन
06:30 am - 07:00 am शुभ संगित
07:00 am - 07:15 am सारथी हालचाल
07:15 am - 07:30 am BBC
07:30 am - 08:00 am शुभविहानी
08:00 am - 08:05 am थाहा अपडेट
08:05 am - 08:20 am PSA
08:20 am - 09:00 am बदलिंदो नेपाल
09:00 am - 09:10 am नेपाल खबर
09:10 am - 10:00 am बस्तीका सुसेली
10:00 am - 10:05 am थाहा अपडेट
10:05 am - 11:00 am बस्तीका सुसेली
11:00 am - 11:05 am थाहा अपडेट
11:05 am - 12:00 pm सिने संसार
12:00 pm - 12:10 pm नेपाल खबर
12:10 pm - 1:00 pm आधुनिक मेला
1:00 pm - 1:05 pm थाहा अपडेट
1:05 pm - 2:00 pm Music Express
2:00 pm - 2:05 pm सारथी खवर
2:05 pm - 3:00 pm संगित सरगम
3:00 pm - 3:10 pm नेपाल खबर
3:10 pm - 4:00 pm लोकछहारी
4:00 pm - 4:05 pm थाहा अपडेट
4:05 pm - 5:00 pm Music . com
5:00 pm - 5:05 pm थाहा अपडेट
5:05 pm - 5:20 pm सन्देश÷पिएसए
6:00 pm - 6:10 pm नेपाल खबर
6:10 pm - 6:30 pm आधुनिक गित
7:00 pm - 7:15 pm सारथी हालचाल
8:00 pm - 8:30 pm नेपाल दर्पण
8:30 pm - 8:45 pm सँग च्वाईस
8:45 pm - 9:15 pm BBC
9:15 pm - 10:00 pm सारथी गुड नाईट
10:00 pm - 11:00 pm खुलदुली डटकम
11:00 pm - 00:00 am पुराना हिन्दी गित
Top